Sledovanie finančného zdravia podniku

Sledovanie finančného zdravia podniku

Termíny Miesta Cena kurzu
4. apríl 2017 Bratislava I Hotel NH Gate One 130,80 € s DPH
11. apríl 2017 Košice I Boutique Hotel MARATON**** 130,80 € s DPH
20. apríl 2017 Žilina I Hotel Holiday Inn 130,80 € s DPH

Na školení sa dozviete, čo všetko musíte vo firme sledovať, aby ste si strážili svoje finančné zdravie a predišli problémom s platobnou schopnosťou.

Budeme sa venovať témam ako likvidita a cash flow – čo to je a ako sa sledujú, akými ukazovateľmi možno hodnotiť finančné zdravie vášho podniku, čo je platobná neschopnosť a ako sa jej vyhnúť a ako hodnotiť bonitu svojich odberateľov, aby ste sa vyhli nesplácaniu pohľadávok.

Pre koho je školenie určené

Pre majiteľov firiem, stredný manažment, ale aj pracovníkov účtovného a finančného oddelenia, pretože na ich pleciach leží monitorovanie finančnej situácie podniku a správa pohľadávok.


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body zo školenia
  • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike školenia
  • Certifikát o absolvovaní školenia

 

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Sledovanie likvidity a cash flow – akými ukazovateľmi sa meria a aké hodnoty by firma mala dosahovať, aby bola schopná uhrádzať svoje krátkodobé záväzky načas.
Ukazovatele likvidity prvého, druhého a tretieho stupňa – hovoria o tom, akú by mal mať podnik k dispozícii optimálnu výšku hotovosti, ale aj pohľadávok a zásob k záväzkom, ktoré platí. Aké sú odporúčané hodnoty, ktoré by mal podnik dosahovať. Porovnanie s konkurenčnými hodnotami v odvetví. Tvorba čistého pracovného kapitálu a nekrytého dlhu ako ukazovatele hovoriace o dodržiavaní zlatého finančného pravidla.

2. TÉMA

Finančné ukazovatele podniku – aké oblasti hodnotia a čo znamenajú. Ako zmerať zadlženosť svojho podniku, ako využívať výhody z financovania sa cudzím kapitálom a do akej miery, ziskovosť firmy – rentabilita vlastného kapitálu a aktív či ekonomická aktivita firmy, ktorá sleduje okrem iných aj dobu splatnosti pohľadávok a záväzkov firmy a manažuje ich tak, aby sa vyhla platobnej neschopnosti. Porovnanie vlastných hodnôt ukazovateľov s hodnotami odvetvia.

3. TÉMA

Platobná neschopnosť - kedy vzniká a aké druhy platobnej neschopnosti existujú. Čo robiť vo firme pre to, aby ste sa jej vyhli. Nadväzuje na hodnotenie finančných ukazovateľov z predchádzajúcej časti z oblasti hodnotenia ekonomickej aktivity, pretože sleduje čas splácania pohľadávok a záväzkov.

4. TÉMA

Manažment pohľadávok – na čo si dať pri spravovaní pohľadávok pozor, aby ste sa nedostali do finančnej tiesne. Sledovanie agingu pohľadávok. Ako sa možno financovať pohľadávkami a vyhnúť sa tak nesplateným pohľadávkam. Ako hodnotiť svojich odberateľov a čo si pri tom všímať. Online podporné systémy využívané pri hodnotení odberateľov – aké druhy existujú, ako fungujú a na čo si dať pri práci s nimi pozor.

Ing. Monika Sobeková Majková, PhD.

Zaoberá sa poradenstvom pri hodnotení finančného zdravia podniku, bonity odberateľov, ale aj možnosťami financovania podnikov.

Je autorka a spoluautorka desiatok výskumných štúdií publikovaných v renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch, ktoré sú výsledkom medzinárodných výskumov realizovaných na tému Financial and Business risks of SMEs, Financing of young entrepreneurs and innovative companies with focusing on venture and private equity capital, ale aj knižných publikácií Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia, Ako financovať malé a stredné podniky, Statistical data sources as a tool for international comparison a aktuálne aj publikácie 39 rád, ako budovať svetovú firmu s investorom – Od inovatívnych nápadov až po vstup na burzu.

V roku 2008 pripravila verejnú štúdiu pre oz. AKO financovanú z Európskeho sociálneho fondu na tému Podpora zefektívnenia získavania pomoci zo štátneho rozpočtu pre malé a stredné podniky v podmienkach SR.

Dlhoročne spolupracuje na výskumoch v praxi so Združením mladých podnikateľov. Spolupracovala na výskumnej štúdii Prieskum potrieb mladých podnikateľov v SR a prekážok v ich podnikaní, ktorý bol zameraný na identifikáciu základných problémov ťažiacich mladých podnikateľov s nadväznou analýzou bariér zabraňujúcich rozvoju podnikania mladých ľudí na Slovensku.

Pôsobí ako lektorka, vysokoškolská pedagogička na Paneurópskej vysokej škole, autorka, ale aj výskumníčka pôsobiaca v oblasti financovania malých a stredných podnikov, hodnotenia podnikov a kreatívneho účtovníctva. V minulosti pôsobila v súkromnej sfére v oblasti finančníctva a účtovníctva.